Brann- og redningsskulen søker rådgjevar praksis


Har du erfaring med læring gjennom praksis? Ser du verdien av systematisk og strukturert opplæring gjennom å praktisere yrket? Brann- og redningsskulen søker deg som vil vera med å gjera praksisperioden til studentane til ein god læringsarena der veiledning og pedagogikk ligg i botnen.

Brann- og redningsskulen skal etablere eit partnerskap for praksis med ulike Brann- og redningsvesen rundt i Noreg. Vår oppgåve er å legge til rette for at studentane får eit godt læringsutbytte i praksisperioden. Som rådgjevar for praksis vil du få ei viktig rolle i samhandling med studentane, praksisstadane og leiar i å utvikle studentane sitt halvår i praksis. Vi søker no etter ein rådgjevar som kan bidra med pedagogikk og veiledning, og administrasjon og samordning av praksisperioden våre studentar skal ha ute i brann- og redningsvesen. Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner og kan arbeide strukturert. 

  

Ansvar og arbeidsoppgåver 

 • planlegge og tilrettelegge for praksisperioden og køyreopplæringa til studentane saman med praksisstadene, og følge opp studentane i praksis 

 • samarbeide med einingsleiar, praksisansvarlege og studentane slik at studentane si praksisgjennomføring samsvarer med gjeldande studieplan  

 • ta del i planlegging og gjennomføring av kvalitetssikringsarbeid (som å utarbeide vurderingskriterier, sensorrettleiing, system for utvikling) og kompetanseheving  

 • kommunisere og koordinere samarbeidet med trafikkskulane for å sikre studentane si køyreopplæring kl C 

 • følge opp og evaluere undervisninga av utrykkingskøyring  

 • ta del i prosessen med å skape ein god digital læringsarena i praksisperioden  

 • utføre administrative oppgåver 

 

Kvalifikasjonar 

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad innan t.d. administrasjon, leiing, pedagogikk eller tilsvarande 

 • god evne til logistikk og å planlegge læring i samsvar med lov og forskrift 

 • dyktig i bruk av dataverktøy (som Excel, Teams, SAS)  

 • god skriftleg og munnleg formidlingsevne på norsk 

  

Personlege eigenskapar:

 • utviklingsorientert  

 • strukturert 

 • gode kommunikasjonsevner 

 • relasjonsbyggar 

 • sjølvstendig 

 

Du bør ha:  

 • utdanning og/eller erfaring med undervisning / opplæring / rettleiing 

 • erfaring med å administrere praksis for studentar innan høgare utdanning eller utdanning for lærlingar 

 • erfaring med systematisk utviklingsarbeid og kvalitetssikring 

  

Vilkår 

 • årsløn frå kr 532 200 til 635 400 (lønstrinn 54-65) i stillingskode 1434 rådgjevar eller årsløn frå kr 604 900 til 732 300 (lønstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgjevar. 

 • spanande arbeidsplass med høg fagleg kompetanse og dyktige kollegaer i eit tverrfagleg miljø 

 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, høve til å utvikle og påverke eige ansvarsområde og arbeidsoppgåver 

 • høve til å vera med på interne og eksterne kompetansehevingstiltak  

 • høve til å få dekt flytting til regionen   

 • pendlaravtale 

 • det ligg ein del reiseverksemd til stillinga 

 •  

Om seksjonen, eininga og stillinga 

DSB søker etter ein utviklingsorientert rådgjevar som har pedagogiske evner, er strukturert og er glad i administrative oppgåver. Du får ei sentral rolle i å utforme praksisperioden til studentane, både fagleg og administrativt. Det skal gjerast i tett samarbeid med praksisstadene, studentane og einingsleiar. Du må kunne sette studentar og tilsette i fokus, og medverke til at Brann- og redningsskulen leverer utdanning i tråd med gjeldande fagplanar og av høg pedagogisk kvalitet. Du vil ta del i det kontinuerlege kvalitets- og utviklingsarbeidet. Stillinga vil i tillegg omfatte både pedagogiske oppgåver, administrativt arbeid og oppfølging av studentane. Stillinga er lagt under einingsleiar naudalarmering og praksis, som har ansvar for studentane si opplæring innan naudalarmering og for praksisen i fagskuleutdanninga ved Brann- og redningsskulen. 

 

>>Les mer og søk stillinga her